Návštěvní řád Holi Open Air Praha

Návštěvní řád Holi Open Air Festival 2016

 • Holi Open Air Festival se dne 18.6.2016 v areálu Kemp Kotva (adresa: U Kempinku, 147 00 Praha 4, Braník), od 22:00 pokračuje Holi Open Air Festival v prostorech Microna (adresa: Československého exilu 1888/4, 143 00 Praha, Modřany), a to v pořadatelem vymezených prostorách (dále jen „areál“).
 • Pořadatelem akce „Holi Open Air Festivalu“ (dále jen „festival“) je společnost Holi Česko spol. s r.o. se sídlem Bělohorská 185/163, Břevnov, 169 00 Praha 6, identifikační číslo: 046 48 587, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250824 (dále jen „pořadatel“).
 • Návštěvníkem festivalu (dále jen „návštěvník“) může být pouze osoba s platnou vstupenkou, a dále držitel novinářské akreditace nebo jiné pozvánky vydané pořadatelem.
 • Návštěvníkem může být pouze osoba starší 15 let. Osobě mladší 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu jeho zákonného zástupce. Za nezletilé osoby nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 • V areálu bude vymezena gastronomická zóna a oficiální stánek pořadatele s prodejem barevného prášku a festivalových předmětů.
 • Každý návštěvník obdrží identifikační náramek, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje v jeho prostorách vstupenku nebo jiné povolení ke vstupu dle bodu 3.
 • Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je mezi návštěvníkem a pořadatelem uzavřena smlouva o účasti na festivalu Holi Open Air Praha. Touto smlouvou se návštěvník zavazuje dodržet podmínky uvedené v tomto návštěvním řádu.

Pro návštěvníka je přísně zakázáno

 • Vnášet do areálu předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, zbraně či útočné předměty jakéhokoliv druhu, pyrotechnické prostředky (např. střelné zbraně, boxery, nože, dýmovnice, petardy, slunečníky s ostrými konci) a dále láhve či jiné nádoby naplněné tekutinou,
 • používat jiný barevný prášek než oficiálně distribuovaným pořadatelem,
 • vnášet do areálu vlastní nápoje a potraviny; požívat lze pouze nápoje a potraviny tam zakoupené,
 • vnášet či požívat jakýkoliv druh drog nebo psychotropních a omamných látek,
 • vstupovat do prostor, kterou nejsou pořadatelem pro vstup jasně vymezeny, šplhat na stromy, budovy, střechy, ploty apod.,
 • vstupovat se psy nebo jinými zvířaty,
 • nabízet prodej, provozovat reklamu či prezentace (např. rozdávat letáky, reklamní předměty, vylepovat plakáty atd.) a jakékoliv jiné obchodní aktivity nesouvisející s festivalem, a to bez předchozího písemného souhlasu pořadatele,
 • pořizovat zvukové a obrazové záznamy pro jiné než soukromé účely bez předchozího písemného souhlasu pořadatele,
 • rozdělávat otevřené ohně,
 • svým chováním ohrožovat bezpečnost, zdravotní nezávadnost (bezinfekčnost) nebo jakkoli jinak bránit řádnému průběhu festivalu.

Návštěvník je povinen

 • Nosit identifikační náramek na viditelném místě a prokazovat se jím při každém vstupu do areálu,
 • na výzvu pořadatele nebo ochranné služby předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), zpřístupnit obsah příručních zavazadel nebo podstoupit osobní prohlídku v nezbytném rozsahu za účelem kontroly splnění podmínek dle tohoto řádu,
 • udržovat pořádek a čistotu (pro očištění od barevného prášku lze využít pořadatelem určených prostor a prostředků),
 • chovat se slušně a nekonfliktně k ostatním návštěvníkům a účastníkům festivalu,
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu dané tímto řádem, a dále řídit se pokyny pořadatele, ochranné služby a veřejných orgánů,
 • dodržovat právní předpisy České republiky.

Návštěvník

 • Odpovídá za škodu, kterou způsobí pořadateli nebo třetím osobám,
 • se festivalu účastní výlučně na vlastní odpovědnost,
 • bere na vědomí, že sejmutím nebo jiným porušením identifikačního náramku ztrácí nárok vstupu či dalšího setrvání na festivalu a ochranná služba je oprávněna ho z areálu festivalu vykázat. V takovém případě nemá návštěvník právo na vrácení ceny ze vstupného,
 • bere na vědomí, že důležitým prvkem festivalu je barevný prášek, který je vyhazován do vzduchu a dopadá na povrch těla, oblečení a předměty návštěvníků; v tom smyslu bere návštěvník na vědomí, že tomuto prvku musí věnovat zvýšenou pozornost a přizpůsobit ochranu svých věcí (elektronické zařízení, oblečení) a zdravotního stavu.
  Návštěvníkům se zejména doporučuje:
  • nosit ochranné prostředky očí, pokožky a hlavy,
  • sejmout kontaktní čočky (ochrana před podrážděním očí)
  • nosit bílé a prosté oblečení (zdůraznění barev, ochrana drahých tkanin)
  • prášek nepolykat, nevdechovat ani jinak neaplikovat
  • zacházet s práškem krajně opatrně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům

Pořadatel je oprávněn

 • sám nebo prostřednictvím ochranné služby dávat nezbytné pokyny návštěvníkům za účelem zachování řádného průběhu festivalu, bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku,
 • sám nebo prostřednictvím ochranné služby odepřít vstup návštěvníkům, kteří porušili podmínky stanovené tímto řádem, popřípadě takové návštěvníky vykázat z místa konání festivalu, v takovém případě návštěvníkovi nevzniká nárok na vrácení ceny vstupného,
 • sám nebo prostřednictvím ochranné služby odepřít vstup osobám na základě právních předpisů ČR (zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, apod.),
 • v případě neočekávaných událostí (povodně, nehody, havárie, apod.) měnit místo a čas konání festivalu, změny v programu jsou vyhrazeny,
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tento řád.

Závěrečná ustanovení

 • Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že obrazové a zvukové záznamy s jeho osobou, pořízené na festivalu nebo v souvislosti s ním, je pořadatel oprávněn uschovat a dále zpracovávat, a to pro bezpečnostní a marketingové účely související s prezentací festivalů pořadatele. V takovém případě návštěvníkovi nevzniká nárok na peněžitou odměnu či náhradu.
 • V případě dalších dotazů a připomínek se může návštěvník obrátit na pořadatele prostřednictvím emailu na: info@holi-cesko.cz,
 • Návštěvník souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem dle zákona č. 101/2000 Sb., a to výhradně pro statistické účely a vnitřní potřebu pořadatele, maximálně na dobu 5 (pěti) let. Pořadatel se zavazuje, že tyto osobní údaje nepřevede ani jinak nezpřístupní třetím osobám.